Politechnika Gdańska: tani recykling krzemu z paneli PV

Zespół naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Ewy Klugmann-Radziemskiej, kierownika Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, opracował metodę pozwalającą odzyskać tak "czysty" krzem ze zużytych paneli fotowoltaicznych szybko i tanio - obniżając koszty procesu.

Sejm przyjął ustawę o OZE

20 lutego 2015 roku Sejm odrzucił kontrowersyjną poprawkę Senatu podcinającą skrzydła energetyce obywatelskiej. Senat chciał zlikwidować wsparcie dla przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW w postaci zakupu energii po cenie gwarantowanej, która jest znacznie wyższa niż rynkowa. Pozostałe przepisy ustawy o OZE nie likwidują jednak patologii w sektorze energetyki, a tym samym nie zahamują spodziewanego wzrostu cen energii, czytamy w komunikacie Greenpeace.

Co dalej z OZE?

Coraz większa liczba Polaków zaczyna interesować się Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Coraz to głośniej mówi się o ich zaletach, możliwościach oraz o tym, jakie płyną z tego korzyści, a w szczególności jeśli chodzi o przydomowe mikroinstalacje OZE. Jak jednak niestety wiadomo, nadal brak wyczekiwanego wsparcia dla OZE ze strony rządu.

KIGEiT popiera ustawę o OZE

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) uważa, że ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) w obecnym kształcie istotnie przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Organizacja z, jak czytamy, wielkim uznaniem przyjęła w szczególności zapisy dotyczące ustanowienia systemu taryf gwarantowanych.

Instalacja PV 5 kW dla Toyota Motor Poland

RWE Polska zrealizowała pierwsze wdrożenie produktu fotowoltaicznego „Business For Nature” dla firmy Toyota Motor Poland. Na dachu siedziby spółki w Warszawie zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 5 kW. Przewiduje się, że instalacja produkować będzie około 5 MWh energii elektrycznej w skali roku, co przełoży się na oszczędność ponad 4 ton CO2 rocznie, nieprzerwanie w okresie funkcjonowania instalacji, czyli co najmniej przez 25 lat.

W krakowskim szpitalu zbudują dwie farmy PV

Ponad 7 mln zł z fun­du­szy Unii Europejskiej ma zostać prze­zna­czo­ne na mo­der­ni­za­cję sys­te­mu ogrze­wa­nia i in­sta­la­cję dwóch farm so­lar­nych w szpi­ta­lu im. dr. J. Ba­biń­skie­go w Kra­ko­wie. In­we­sty­cja po­zwo­li ob­ni­żyć ra­chun­ki za prąd w se­zo­nie grzewczym o ponad 80 proc. Łącz­na war­tość in­we­sty­cji wy­no­si 9,2 mln zł, z czego ponad 7 mln zł ma pochodzić ze środ­ków Ma­ło­pol­skie­go Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go. Pro­jekt ma zo­stać zre­ali­zo­wa­ny do końca 2015 r.

Pilotażowa farma fotowoltaiczna 102kW w Bytomiu

W bytomskiej firmie Conbelts oficjalnie otwarto pilotażową farmę fotowoltaiczną o mocy 102kW. Conbelts zamierza w ciągu najbliższych lat sprawdzić efektywność wykorzystania tego źródła pozyskiwania energii w polskich warunkach klimatycznych. Działający w otoczeniu górnictwa Conbelts kilka lat temu stanął przed koniecznością zmiany dotychczasowego źródła pozyskiwania pary technologicznej. - Ta farma sama klimatu nie uratuje, ale sprzyja rozwojowi, który będzie i ekologiczny, i ekonomiczny - powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Elektrownia Bobrowa 990 kW powstanie pod Kielcami

Kielecki magistrat poinformował o wszczęciu procedury wydawania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa elektrowni fotowoltaicznej BOBROWA 990". Wiadomo, że wniosek złożył prywatny inwestor, który chce na działce o powierzchni prawie 2,9 ha wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy 990 kW. W sumie ustawionych ma być 3960 paneli fotowoltaicznych. Działka nie byłaby w całości zabudowana, bo jej fragment zajmuje las.

Wiceminister gospodarki o OZE

Rozwój odnawialnych źródeł energii może być jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas otwarcia konferencji pn. „Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki”. Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna 3 MW na Dolnym Śląsku

Firma Polski Solar i gmina Olszyna podpisały umowę powołującą spółkę celową, która zbuduje elektrownię fotowoltaiczną. To krok na drodze do czystej energii w Olszynie i równocześnie pierwszej tego rodzaju inwestycji na Dolnym Śląsku. Jak podkreślają inwestorzy, energetyka słoneczna ma znakomite perspektywy rozwoju w południowej Polsce. Inwestycja w Olszynie będzie pierwszą z serii elektrowni słonecznych, które Polski Solar zamierza zbudować w tym rejonie Polski.
Idź do strony
 
progress gif
reklama
reklama