I etap bu­do­wy farmy wia­tro­wej Ra­dzie­jów (42MW)

dodano: 2014-12-21 16:55 | aktualizacja: 2015-01-02 21:56
autor: Janusz Sulisz | źródło: Vortex

wiatrak Do­staw­ca usług i ge­ne­ral­ny wy­ko­naw­ca, Vor­tex Ener­gy za­koń­czył pierw­szy etap bu­do­wy farmy wia­tro­wej o mocy 42 MW, po­le­ga­ją­cy na wy­ko­na­niu wszyst­kich do­jaz­dów do farmy Ra­dzie­jów i wy­la­niu fun­da­men­tów pod 21 elek­trow­ni wia­tro­wych. Prace nad tym eta­pem trwa­ły 3 mie­sią­ce.Na­stęp­nym eta­pem jest bu­do­wa nowej sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej, za po­mo­cą któ­rej na­stą­pi do­pro­wa­dze­nie ener­gii wia­tro­wej do sieci dys­try­bu­cyj­nej oraz ko­or­dy­na­cja bu­do­wy 2-me­ga­wa­to­wych tur­bin wia­tro­wych firmy Ve­stas V90. Uru­cho­mie­nie farmy wia­tro­wej pla­no­wa­ne jest na wio­snę 2015 roku.– War­tość całej in­we­sty­cji po stro­nie in­we­sto­ra koń­co­we­go wy­nio­sła około 65 mln euro – po­in­for­mo­wa­ła w roz­mo­wie z por­ta­lem "RynekInfrastruktury.​pl" Agniesz­ka Plą­ska, kie­row­nik dzia­łu pro­jek­tów wia­tro­wych w fir­mie Vor­tex. In­we­sto­rem elek­trow­ni jest wło­ski kon­cern ener­ge­tycz­ny ERG Renew.

– Bu­du­jąc w Pol­sce farmy wia­tro­we, na­le­ży speł­nić wiele wa­run­ków tech­nicz­nych, eko­lo­gicz­nych i praw­nych – wy­ja­śnia Adam Pant­kow­ski, pre­zes pol­skiej spół­ki-cór­ki Vor­tex Ener­gy Pol­ska. – W spo­sób ukie­run­ko­wa­ny po­szu­ku­je­my kon­tak­tu z urzę­da­mi i na ży­cze­nie udo­stęp­nia­my od­po­wied­nie opra­co­wa­nia i ana­li­zy. Dla­te­go też udało się nam uzy­skać po­zwo­le­nie na przy­łą­cze­nie do sieci farmy wia­tro­wej Ra­dzie­jów, wbrew pro­po­zy­cji ope­ra­to­ra sieci nie na rok 2018, lecz już na rok 2015 – do­da­je pre­zes spół­ki.Vor­tex Ener­gy to firma za­ło­żo­na w 2004 roku. Farma wia­tro­wa Ra­dzie­jów jest drugą co do wiel­ko­ści z dzie­wię­ciu farm wia­tro­wych, jakie Vor­tex Ener­gy zbu­do­wa­ło w Pol­sce. Ko­lej­ne farmy wia­tro­we o łącz­nej mocy 115 MW, pla­nu­je się na rok 2015.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Energia wiatrowa
Informacje
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Vu+ UNO 4K SE S2X FBC Multistream

Vu+ UNO 4K SE - najnowsza wersja tunera 4K od...

1 259 zł Więcej...

Odbiornik Octagon SF8008 Combo UHD 4K S2X

Octagon SF8008 Combo UHD 4K S2X - nowy odbiornik UHD...

519 zł Więcej...

Multiswitch TechniSat CE 9/8 HD

Markowy (niemiecki) multiswitch TechniSat CE 9/8 HD rozdziela sygnał niezależnie...

290 zł Więcej...