Projekt Solar Boat z AGH

dodano: 2017-05-19 23:48
autor: Janusz Sulisz | źródło: solarboat.agh.edu.pl

Solar_Boat_agh_360px.jpg Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pracują nad jednoosobową łodzią zasilaną energią słoneczną. To dzięki niej zamierzają wygrać zawody Solar1 w Monako. Po godzinach studenci spędzają czas w stoczni oraz programują komponenty elektroniczne. Wodowanie solarnej łódki zaplanowano na 13 czerwca.

Solar_Boat_AGH_krk_760px.jpg


Projekt Solar Boat tworzą studenci z koła naukowego Eko-Energia oraz Akademickiego Klubu Żeglarskiego działającego przy AGH. Studenci wygrzewają piankę w stoczni, kładą kompozyt i programują sterowniki, bo w lipcu chcą z gotową łodzią wystartować w prestiżowych międzynarodowych zawodach łodzi solarnych w Monako.

Studenci w swojej pracy łączą pasję do żeglarstwa z nowymi technologiami oraz wiedzą naukową w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania. Pomysłem studentów AHG w Krakowie zainteresowała się firma Ericsson, która do projektu wnosi między innymi doświadczenie przemysłowe w zakresie testów w skali modelowej, prac programistycznych nad algorytmem sterowania i integracji zastosowanych systemów elektronicznych. 

Budowana przez studentów łódź solarna ma zamontowane tzw. hydroskrzydła, częściowo kontrolowane przez urządzenia pokładowe. Hydroskrzydła generują siłę nośną, która pozwala na unoszenie się kadłuba nad wodą, dzięki czemu łódź staje się zdecydowanie szybsza i może osiągnąć prędkość około 20 węzłów, czyli 10 m/s.

Dzięki part­nerstwu z firmą Eric­s­son stu­denci mogą kon­sul­tować zagad­nienia związane z pro­gramowaniem łodzi z men­torami na co dzień zaj­mu­ją­cymi się kodowaniem. Współpraca stu­den­tów AGH oraz firmy Eric­s­son obe­j­mują prace pro­gramisty­czne nad algo­ryt­mem sterowa­nia. Dodatkowo przy­go­towywany jest osprzęt elek­tryczny, który zostanie zamon­towany na pokładzie łodzi. Men­torzy z Eric­ssona doradzają w kwes­t­i­ach telemetrii i pro­gramowa­nia oraz czuwają nad praw­idłowoś­cią rozwiązań przyję­tych przez kon­struk­torów łodzi. Łódź solarna, dzięki hydroskrzy­dłom częś­ciowo kon­trolowanym przez urządzenia pokład­owe, będzie osią­gać pręd­kość około 20 węzłów (10 m/s).

- Jesteśmy obec­nie w fazie koń­cowej budowy łodzi. Z firmą Eric­s­son współpracuje nasza sekcja elek­tryczna. Fachowcy w dziedzinie pro­gramowa­nia poma­gają nam między innymi przy kodowa­niu, telemetrii i pro­gramowa­niu sterowności łodzi. Dzięki tak fachowemu wspar­ciu nasz pro­jekt zyskuje na jakości –  mówi Agata Hal­ińska, stu­den­tka Wydzi­ału Ener­getyki i Paliw oraz Wydzi­ału Zarządza­nia AGH.

- Eric­s­son i AGH Solar Boat Team łączy zamiłowanie do tych samych wartości – dąże­nia do doskon­ałości i wysok­iej jakości każdego szczegółu – dodaje Anna Popi­ołek, stu­den­tka Wydzi­ału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

- Współpraca z firmą Eric­s­son przy pro­jek­cie stu­denckim AGH Solar Boat jest o tyle wyjątkowa, że głównymi  benefic­jen­tami są stu­denci. Trans­fer wiedzy z jed­nej z najwięk­szych firm z sek­tora teleko­mu­nika­cyjnego i wspar­cie men­tora powodują, że pro­jekt dynam­icznie się rozwija. Dzięki obec­ności firmy stu­denci mogą na bieżąco kon­sul­tować z eksper­tami zagad­nienia pro­gramisty­czne. W dłu­go­falowej per­spek­ty­wie oznacza to, że mury naszej uczelni opuszczają absol­wenci, którym nie jest obca współpraca z fir­mami, a ich doty­chcza­sowe dzi­ała­nia były kon­fron­towane z realiami rynkowymi – pod­kreśla Prorek­tor ds. Współpracy prof. Jerzy Lis.

Jak mówi Paweł Szcz­erkowski, dyrek­tor pol­skiego Cen­trum Badań i Roz­woju Eric­s­son:

– Jesteśmy bardzo zad­owoleni z możli­wości udzie­le­nia wspar­cia dla tego przy­jaznego dla środowiska pro­jektu, szczegól­nie, że stanowi on w pełni samodzielną inic­jatywę stu­den­tów. Pro­fesjon­alny men­tor­ing jakiego udzielają pra­cown­icy R&D Cen­ter w Polsce jest dla nas dużą przy­jem­noś­cią i satys­fakcją przy­czynienia się do pow­sta­nia unikalnego i ambit­nego pro­jektu stu­denck­iego. Pro­jekt AGH Solar Boat to tylko jeden z aspek­tów naszej sze­roko zakro­jonej współpracy z uczel­nią.Kat­e­go­ria: A-Class 
Założe­nia reg­u­laminowe: łódź jed­noosobowa o maksy­mal­nej dłu­gości 6 m i sze­rokości 2,4 m.
Maksy­malna moc wyjś­ciowa pan­eli 950 W.

Łódź zasi­lana energią elek­tryczną stanowi poważne wyzwanie kon­struk­cyjne. Jej sukces w zawodach Solar1 zależy od wielu złożonych czyn­ników. Spośród nich najwięk­sze  znacze­nie ma redukcja oporów hydro­dy­nam­icznych.
 
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Ciekawostki
Informacje
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Vu+ ZERO White

Vu+ ZERO - najnowszy model marki Vu+ na Linuksie z...

415 zł Więcej...

Zestaw nc+ telewizja na kartę: ITI 2850ST + pakiet Start+1m

Zestaw nc+ telewizja na kartę: odbiornik combo ADB2850ST + karta...

120 zł Więcej...

Modulator cyfrowy DVB-T HD Edision Lite

Modulator cyfrowy DVB-T HD Edision. Pozwala na konwersję sygnału video...

590 zł Więcej...